EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO INFORMACINĖS SISTEMOS PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika nustato kokie ir kokiam tikslui renkami duomenys, Jums naudojantis Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos portalu https://vakcina.myhybridlab.com arba https://selfreg.myhybridlab.com/ (toliau – portalas), siekiant registruotis vakcinavimui internetu patiems, pasirenkant norimą vakciną, savivaldybę ir vakcinavimovietą bei laiką, taip pat informuojama apie Jūsų teises pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius asmens duomenų apsaugos teisės aktus.

1. Asmens duomenų valdytojas – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (toliau – Centras), kodas 191349831, M. K. Čiurlionio g. 23, LT- 44356, Kaunas, Lietuva, tel. (8 37) 28 2244, faks. (8 37) 28 2250, el. paštas info@essc.sam.lt. Su Centro duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti adresu: M. K. Čiurlionio g. 23, LT-44356 Kaunas, Lietuva (laišką adresuokite Centro duomenų apsaugos pareigūnui) arba el. paštu: duomenu.sauga@essc.sam.lt.

2. Asmens duomenų tvarkytojas – Viešoji įstaiga Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – Kauno GMPS), kodas 235042580, Pramonės 33, LT- 51271, Kaunas, Lietuva, tel. (8 37) 408 679, faks. (8 37) 452 752, el. paštas kaunogmp@greitojipagalba.lt. Su Kauno GMP duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti adresu Pramonės 33, LT- 51271, Kaunas, Lietuva (laišką adresuokite Kauno GMPS duomenų apsaugos pareigūnui) arba el. paštu duomenusauga@greitojipagalba.lt.

3. Duomenų subjektai – asmenys, kurių duomenys tvarkomi Ekstremalių situacijų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – ESVIS), siekiantys pasinaudoti teise į vakcinaciją.

4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenys ESVIS tvarkomi vykdant duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę ir siekiant užtikrinti visuomenės interesą sveikatos srityje, įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones, vadovaujantis:

  • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies c ir e punktais ir 9 straipsnio 2 dalies g, h, i, j punktais;
  • Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-563 redakcija) patvirtintu gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama Covid – 19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašu.

5. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis yra tvarkomi siekiant užtikrinti visuomenės interesą sveikatos srityje, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) imunoprofilaktikos ir kitais epidemiologiniais tikslais, sudarant galimybę asmenims naudotis teise į savanorišką, teisėtą  vakcinaciją.

6. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos.

  • ESVIS tvarkomi pacientų bendrieji duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (užsieniečio kodas ar kitas identifikavimo kodas), gimimo data, registracijos numeris, mobilaus ryšio telefono numeris, elektroninio pašto adresas, savivaldybė, papildoma svarbi informacija, kurią turėtų žinoti ESVIS naudotojas. ESVIS naudotojų (sveikatinimo specialistų ir administracinio personalo) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas.
  • Duomenų subjektų duomenys gaunami iš: Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPB IS), Sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių duomenų mainų teikimo sutartis, Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos ir Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro, Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP), Mokinių registro, Studentų registro ir Pedagogų registro, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos (ULSKIS).
  • Vakcinacijai atlikti tvarkomi duomenys: vakcinos pavadinimas („Comirnaty“; „COVID–19 Vaccine Moderna“; „COVID–19 Vaccine Janssen“; „Vaxzevria“), vakcinacijos data ir laikas, vakcinacijos vieta (savivaldybė, adresas); vakcinos dozė pagal skiepijimo schemą (pirma, antra, ar kt.); 
  • Vakcinacijai atlikti tvarkomi Jūsų bendrieji duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas (užsieniečio kodas ar kitas identifikavimo kodas), gimimo data, registracijos numeris, mobilaus ryšio telefono numeris, elektroninio pašto adresas, savivaldybė, besiregistruojančio asmens sutikimo atlikti skiepą elektroninėje registracijoje arba telefonu patvirtinant užregistravimo balsu požymis, papildomai svarbi informacija; specialieji duomenys sveikatos duomenys tik tokie, apie kuriuos turėtų žinoti sveikatinimo priežiūros specialistai (alergijos, galimos pašalinės reakcijos į skiepą ir pan.).
  • Skiepijimo faktas į ESPBIS: data, skiepo serijos Nr. vakcinos dozė, vaistinio preparato NPAKID, vaistinio preparato pavadinimas, specialisto, skyrusio skiepą, vardas, pavardė, spaudo Nr. ir paskiepijusio specialisto vardas, pavardė, spaudo Nr.

7. Kiek laiko saugomi Jūsų duomenys. Praėjus 5 metų laikotarpiui po vakcinacijos, vėliau ištrinami iš duomenų bazės negrįžtamai arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Kam gali būti duomenys teikiami.

  • Patiems fiziniams asmenims – jų elektroninio pašto (arba trumposios žinutės (SMS) duomenys (visas žinutės tekstas);
  • sveikatos priežiūros įstaigoms – sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu;
  • Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos – siekiant užtikrinti medicinos pagalbos priskirtų asmens sveikatos priežiūrai paslaugų teikimo išlaidų apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis per teritorines ligonių kasas;
  • Sveikatos apsaugos ministerijai – ataskaitų ir statistinės informacijos duomenų bazėje tvarkomi duomenys apie sveikatinimo specialistų užimtumą, asmenų eiles vakcinacijai, asmenų vakcinacijos išankstinės registracijos statistinius duomenis;
  • Valstybinei duomenų valdysenos informacinei sistemai – kartą per parą (nakties metu) pateikiami duomenis, susiję su registracija, laisvais ir užimtais vizitų laikais pagal savivaldybes;
  • Sveikatinimo įstaigoms – paciento kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, savivaldybė, elektroninio pašto adresas, mobiliojo ryšio telefono numeris, papildomi kontaktiniai duomenys (laisva forma), paciento komentaras, techninė informacija); vakcinavimo planavimo informacija (darbo vietos kodas, apsilankymo laikas, būsena, registratorių kodai, asmens kodas, asmens vardas, pavardė, kontaktai, informacija apie paciento atvykimą, techninė informacija); ataskaitų ir statistinės informacijos duomenų bazėje tvarkomi ir saugomi duomenys.
  • Sveikatos apsaugos ministerijos valdomai Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinei sistemai (toliau – ESPBI IS) bendrieji paciento asmens duomenys: asmens vardas (-ai), pavardė (-ės) ir asmens kodas (paciento identifikatorius išoriniam teikimui), duomenys apie susirgimus pagal elektronines medicinines E200 ir E200-ats formas, vakcinacijos E63 formos duomenys.
  • kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims turintiems teisę gauti ESVIS tvarkomus duomenis, tik jei tokia teisė yra numatyta šių asmenų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose;
  • duomenys į trečiąsias valstybes neteikiami.

9. Jūsų teisės. Registruojantis vakcinacijai Jūs turite šias teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu:

  • BDAR 15, 16, 18 ir 22 straipsniuose nustatytas teises: teisę susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti netikslius duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymą ir reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris Jums panašiu būdu daro didelį poveikį, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens sveikatos būkle;
  • Paciento registracijai į vakcinaciją asmens duomenų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis, psichikos susirgimais ir kitais visuomenei pavojingais atvejais, rodymo uždraudimas įgyvendinamas atsižvelgiant į tai reglamentuojančius teisės aktus. 
  • Šias teises Centro vardu, vadovaudamasis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Ekstremalių situacijų valdymo informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, įgyvendina Kauno GMPS. Klausimais, susijusiais jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal BDAR, galite kreiptis į Centro arba Kauno GMPS duomenų apsaugos pareigūną ir užduoti jam savo klausimus (BDAR 38(4) straipsnis); Manydami, kad Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, yra pažeistos, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui. 

10. Automatizuotas sprendimų priėmimas vyksta:

  • Registruojantis elektroninę registraciją į skiepijančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, asmenų, priklausančių Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytai tikslinei grupei, sudarant galimybes asmeniui:
   • registruotis skiepytis arba užregistruoti skiepytis kitą asmenį pasirenkant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakciną;
   • sudaryti sąlygas keisti registravimosi skiepytis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina datą ir laiką ar ją atšaukti.

11. Norėdami registruotis vakcinacijai Jūs turite autentifikuotis, tai daroma jungiantis per elektroninės valdžios vartus naudojant mobilų parašą ar elektroninę bankininkystę.